Planning by surprise

Planning by surprise – Complexiteit en gebiedsontwikkeling, Hogeschool Van Hall Larenstein, 2012. Tekst en redactie in samenwerking met Wim Timmermans, Lubbert Hakvoort en Michiel Hupkes.

English: Planning by Surprise – Complexity and Territorial Development, Applied University Van Hall Larenstein, 2013. Text and editing in cooperation with Wim Timmermans, Lubbert Hakvoort and Michiel Hupkes.

planning-by-surprise

Download de pdf: Timmermans, Hakvoort, Hupkes & Woestenburg 2012 Planning by Surprise Complexiteit en gebiedsontwikkeling

Download the pdf: Timmermans, Hakvoort, Hupkes & Woestenburg 2013 Planning by Surprise Complexity and Territorial Development

Voorwoord

We leven in een ingewikkelde wereld. Dat lijkt een dooddoener, maar in de ruimtelijke planning is complexiteit tegenwoordig een van de bepalende factoren bij zowel grote infrastructurele projecten, de aanleg van nieuwe woonwijken of regionale gebiedsontwikkeling, als kleine projecten, zoals de opzet van een buurthuis of de herinrichting van een plein. Dat stelt hoge eisen aan projectorganisaties en projectmanagers, omdat die niet alleen planmatig moeten werken maar ook allerlei procesmatige aspecten in de gaten moeten houden. Naast technische kennis moeten mensen en organisaties ook over veel sociale en organisatorische competenties beschikken, samenwerken is bijna een vereiste, en managers en organisaties moeten voorbereid zijn op toevallige en onverwachte gebeurtenissen.

Dit boek –  Complexiteit en planning – vertelt het verhaal over hoe docenten en studenten in het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein omgaan met complexiteit en planning. Het is bedoeld voor iedereen die bij complexe projecten betrokken is, maar vooral voor huidige en toekomstige studenten van de hogeschool die zullen worden opgeleid voor de omgang met complexe projecten. In het boek willen we aangeven waarom planning complex is geworden, welke theorieën over het onderwerp relevant zijn, en hoe dat aansluit bij de praktijkervaring van docenten en studenten.

Complexiteit is een integraal onderdeel binnen de professionele masteropleiding Professioneel Project- en Procesmanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein. Hierin bereiden docenten met veel praktijkervaring studenten – die al een aantal jaren werkervaring hebben – voor op het werken in complexe projecten. Daarbij maken de docenten gebruik van de resultaten van het onderzoek dat binnen het lectoraat Groene leefomgeving van steden is ontwikkeld. In het project Farland onderzochten elf partners uit vijf landen de publiek-private samenwerking in plattelandsontwikkeling. Binnen F:ACTS! werken dertien organisaties uit acht landen aan de omgang met regionale strategieën voor klimaatadaptatie centraal.

Complexiteit en planning is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een inleidend verhaal over hoe de ruimtelijke planning complex is geworden, en waarom projecten als de Zuiderzeewerken tegenwoordig op een andere manier aangepakt dienen te worden. Dan volgt in het tweede hoofdstuk een inkijkje in het wezen van complexiteit aan de hand van de in de wiskunde en natuurwetenschappen ontwikkelde complexiteitstheorie. In hoofdstuk drie worden de theoretische ontwikkelingen in het projectmanagement geduid, en aangegeven hoe complexiteit van een project eruit ziet.

Daarna komt de praktijk aan bod, de praktische gang van zaken binnen projecten en de manier waarop complexiteit een plek krijgt binnen de beroepspraktijk van studenten en docenten. In het vierde hoofdstuk wordt de praktijk van complexe projecten in zeven fases onderscheiden, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit studentenonderzoek en de praktijk van docenten. Het vijfde hoofdstuk is de conclusie, waarin kort wordt uitgelegd wat de combinatie van complexiteit en planning betekent voor de beroepspraktijk waarvoor Van Hall Larenstein mensen opleidt.

Preface

We are living in a complex world. This may seem very obvious, but complexity is currently one of the determining factors in spatial planning – not just of large infrastructure projects, the construction of new residential districts or regional area development, but also of small projects, such as the setup of a social centre or the redevelopment of a square. Project organizations and project managers have to meet stringent requirements, because they not only have to plan out their work, but they also have to take account of all kinds of process-related aspects. Besides technical knowledge, people and organizations must also have a lot of social and organizational skills, cooperation is virtually mandatory, and managers and organizations must be prepared for random and unexpected events.

This book – Complexity and Territorial Development – tells the story of how academic staff and students at the Van Hall Larenstein university of applied sciences deal with complexity and planning in education and research. It is intended for everyone who is involved in complex projects, but in particular for current and future students at the university who will be trained in how to handle complex projects. In this book we want to show why planning has become complex, what theories about this subject are relevant, and how this fits in with the practical experience of staff and students.

Complexity is an integral component of the Professional Project and Process Management Master’s degree programme at the Van Hall Larenstein university of applied sciences. In this programme, lecturers with a lot of practical experience prepare students – who have had a number of years of work experience – for working in complex projects. The tutors use the results of the research that has been done within the ‘Green Living Environment of Cities’ lectureship. In the Farland project, eleven partners from five countries studied publicprivate partnerships in rural development. Within F:ACTS!, thirteen organisations from eight countries are working on regional strategies that focus on adaptation to climate change. Complexity and Planning is divided into five chapters. The first chapter is an introductory account of how spatial planning has become complex, and why projects like the Zuiderzee Works should currently be tackled in a different way. The second chapter then takes a look at the essence of complexity using the complexity theory as developed in mathematics and the natural sciences. The theoretical developments in project management are discussed in Chapter 3; it also shows what form the complexity of a project takes.

The situation in practice will be discussed after that: the practical process within projects and how complexity is handled within the professional practice of students and lecturers. The fourth chapter distinguishes seven phases in the practical side of complex projects and these phases are illustrated with examples from student research and the practical work of staff. The fifth chapter is the conclusion, in which a brief explanation is given of what the combination of complexity and planning means for the professional practice that Van Hall Larenstein trains people for.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.