Berichten

Ook landschap is onderhevig aan mode

/
Het kunstproject 'Objectief Nederland' uit 1974 is medio 2017 ineens interessant voor experts in landschap en erfgoed. Opnieuw worden 208 foto's gemaakt op 52 plekken. Dit past in de hernieuwde aandacht voor landschap die LandschappenNL nastreeft met het Landschapsobservatorium. Het laat goed zien hoe moeilijk het is om objectief naar landschappelijke veranderingen te kunnen kijken.

Is het Friese landschap wel zo Fries?

/
"Verandering is het enige onveranderlijke in het landschap", citeert landschapsarchitect Peter de Ruyter zijn leermeester Alle Hosper. "Oftewel: het heeft weinig zin om ontwikkelingen tegen beter weten in tegen te houden. Het is veel interessanter om te onderzoeken hoe economische en andere ontwikkelingen de diversiteit en de kwaliteit van het landschap kunnen versterken." Ziedaar de ambitie achter het boek 'Vloeiend landschap'.

Laten we een landschapsbiografie maken van de Veluwe

/
Het wordt tijd om een landschapsbiografie van de Veluwe te schrijven. Dit helpt om de Veluwe als geheel te begrijpen, om mensen bij de Veluwe te betrekken, en om saamhorigheid en overeenstemming te bereiken over verleden en toekomst. Een landschapsbiografie biedt een mooie kans om samen op te trekken voor een mooie toekomst voor de Veluwe.

Erfgoedsector en watersector slaan handen ineen

/
"Waterschappen hebben nog veel koudwatervrees als het gaat om cultuurhistorie", stelde Harriët Bosman van Waterschap Hunze en Aa's tijdens de kennisbijeenkomst over cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer, die op 24 november bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd georganiseerd. Daar bleek dat waterbeheerders erfgoed nu vaak nog als last ervaren, terwijl voor hen juist een middel kan zijn om tot betere plannen en draagvlak te komen.

Opzet voor een onderzoek naar de relatie tussen landschap en voedsel

/
Dit is een eerst opzet voor een promotieonderzoek naar de relatie tussen landschap en voedsel. Toen ik hieraan begon, dacht ik dat deze relatie zo logisch was dat ik makkelijk aanknopingspunten zou kunnen vinden voor mijn onderzoek. Dat bleek lastiger dan ik dacht. Ik vond inspiratie in de geschiedenis van de verstedelijking in Europa.

Het ruisen van de populieren

/
Wim Huijser en Henk Meeuwsen (red.), Het ruisen van de populieren. Huijsen en Meeuwsen, 2015. Dit boek is een ode is aan de negenhonderd populieren langs de Veensteeg in Wageningen die gekapt gaan worden. Ik schreef een poëtisch wandelgedicht.

Rijksadviseur Eric Luiten wil nationaal landschapsplan samenstellen

/
Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten wil een nationaal landschapsplan ontwikkelen. Luiten merkt dat provincies en andere organisaties nog worstelen met de opheffing van het rijkslandschapsbeleid, terwijl ze wel veel aandacht hebben voor ruimtelijke kwaliteit. Luiten wil een praktisch plan, een soort onderlegger die partijen houvast geeft. Er komt nog wel een andere naam, want nationaal, landschap en plan is wel erg twintigste eeuw. "Het wordt in ieder geval geen nostalgische poging tot het herintroduceren van rijkslandschapsbeleid."

Landinrichting cruciaal voor bio-energie

/
Biomassa levert nu zeventig procent van alle duurzame energie in Nederland. Toch ontbreekt biomassa welhaast in de Nederlandse ambitie voor duurzamen energie en bakkeleien professoren vooral over de efficienchy van bio-energie. Zou het niet zinniger zijn om te kijken hoe boeren en natuurorganisaties de productie van bio-energie in de regio zo efficiënt mogelijk kunen organiseren? Een efficiënte landinrichting en ruimtelijke ordening zijn essentieel om Nederland's duurzaamheidsdoelen te halen.

Krijgen bedrijven soevereiniteit?

/
Het landelijk gebied lijkt het kind van de rekening te worden van de twee vrijhandelsverdragen tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada. Regels op het gebied van milieu, dierenwelzijn en energiewinning worden gelijk getrokken, en internationale bedrijven kunnen Nederlandse overheden voor miljoenen of miljarden aanklagen als die hun beleid veranderen, bijvoorbeeld onder druk van een ongeruste bevolking. Wat hebben Nederlandse provincies en gemeenten straks nog te zeggen over hun landelijk gebied?

‘GLB is budgetstrijd’

/
In Brussel wordt vooral gepraat over hoe het geld wordt verdeeld over Europa en over de sectoren van natuur, landbouw en stad. Er moeten structurele aanpassingen komen om te komen tot meer overkoepelend beleid, zoals de structuurfondsen en de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Maar dat beleid lijkt juist een belangrijke motor achter de burgerparticipatie in het natuur- en landschapsbeheer, en de burger kan niet wachten op zeven jaar durende structurele hervormingen.